วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การติดตั้งไมค์สำหรับสัมภาษณ์ มีความสำคัญต่อผู้ใช้อย่างไร ตอนที่ 1
 ท่านที่เคยอ่านสามก๊กคงจะจำได้ว่า ขงเบังเป็นคนที่อยู่เทีอกเขาโงลังกัง ณ ตำบลลงเสีย แต่ไม่ได้บอกว่าหมายถีงอะไร ส่วนในฉบับภาษาอังกฤษไมได้ออกซื่อภาษาจีน เป็นแด,แปลความหมายไว้ว่า The SleepingDragon อึ่งแปลว่า มังกรหลับ และขงเบังนั้นมีฉายาว่า “ฮกหลง” แปลว่า มังกร8ช่อนกาย  ดังนี้แสดงว่าแผ่นดินจีนตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เป็นต้นมา มีเรื่องของมังกรเข้าไปพัวพันอยู่มาก ในพงศาวดารอึ่งเป็นนิยายปนประวัติศาสตร์จีงมีเรื่องทำนองนี้อยู่ เช่น ที่แม่นํ้าฮวงโหหริอแม่นํ้าเหลีอง อึ่งเป็นแม่นํ้ากั้นเขตระหว่างมณหลเฮียม ไมค์สัมภาษณ์ราคา ไฮกับมณหลชั่นสี ตอน'ใกล้เมีองลกเอิ๋ยง มีเฑิอกเขามาบรรจบกันเกิดเป็นทางนํ้าก็มีซื่อเรียกกันว่า “ประตูมังกร”ตามเรื่องว่าเมื่อเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่สมัย พระเจ้าปุนเต้ โปรดให้ขุนนางซื่อยูมาหาทางระบายนี้า ได้เจาะภูเขาท่าทางนํ้าไหล จีงเรียกทางนั้นว่า "เล่งมิ๋ง” แปลว่า ประตูมังกร มีเรื่องเล่ากันว่าที่ประตูมังกรนี้จะมีช่วงเวลาหนี้งของฑุกปี ที่จะมีปลาชนิดหนี้งพากันมาที่นี้ และพยายามโดดผ่านช่องประตูนี้!ป ถ้าตัวใดกระโดดข้ามไปได้ ปลาตัวนั้นก็จะกลายเป็นมังกรเหาะขี้นฟ้าไป ก็เป็นความเซื่อทีประหลาดอีกเรื่องหนี้งยู หรีอ  ไมค์โครโฟน หยู ผู้นี้ว่าเมื่อคลอดออกมามีรูปเหมีอนมังกรปีกอึ่งเป็นคติของจีนที,คนสำคัญ ๆ จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับมังกรไม่อย่างใดก็อย่างหนี้ง เช่น  พระเจ้าเหยา นั้นก็ว่าทรงอยู่ในพระนาภีของพระนางชื่งตู๊ถึง

 เดิอนและพระราซซนนีฑรงระลึกถึงมังกรแดงอยู่เสมอ พระเจ้ายู (หยู ยู้ หรึออู๊เต้ ก็เรียก) มีมังกรเข้ามาเกี่ยวข้องหลายครั้ง เซ่น boya by-m1 มีมังกรเขียวเข้ามาอยู่ตามซายแดน ทำให้พิซพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และครั้งหนึ่งพระเจ้ายูประทับเรีอพระที,นั่งข้ามแม่นํ้า มีมังกรเหลึอง เรว ตัวมาหนุนเรีอตามคติของจีนสมัยโบราณ ถึอว่าพระเจ้าแผ่นดินย่อมเป็นประดุจมังกร ฉะนั้นใครก็ตามที'มีลักษณะเหมือนมังกรอย่างใดอย่างหนึ่งจีงถึอว่าเป็นผูมีบุญ เซ่น กล่าวว่าพระเจ้าวั่งดี่กับพระเจ้าขุ่นเต้มีหน้าคล้ายมังกรพระเจ้าเหยาหรึอเงียวเต้ก็ว่ามังกรลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของนางก็งเติยวตามประวัติของ ขงจื้อ กล่าวว่า เนึ่อขงจื้อเกิดนั้น มีมังกรสีฟ้าสด เอ ตัวลงมาจากฟ้าเข้าไปนอนขดอยู่ในห้องนางเจีงไฉ่แม่ขงจื้อ ตังนี้เป็นต้นคนไทยเราไต้ยินชื่อ “เกาลูน” อึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฮ่องกงและรู้ว่าเกาลูน (Kowloon) หมายถึง มังกร ๙ ตัว แต่บางคนอาจจะไม่เคยทราบว่าทำไมจีงไต้ชื่อว่าเกาลูน ไมค์หนีบปกเสื้อไรเสาย  เรื่องนี้มีตำนานเล่าย้อนไปถึงครั้งทีกุบไลข่านบุกเมืองจีน ราซวงค์สุงถูกขับไล่เชื้อพระวงค์หนีลงใต้มาทางฮ่องกง เพื่อหาโอกาสที'จะกลับไปเป็นพระเจ้าจักรพรรติอีก ตามเรื่องว่าจักรพรรดิน้อยซอบปีนป่ายชื้นไปบนภูเขาเพื่อดูฮ่องกง วันหนึ่งพระองค์ไต้นับภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนมังกรว่ามีมังกรอยู่ KT ตัว แต่ทึ่ปรึกษาทูลว่าความจริงมีมังกร รโ-ม้งกรด้วยกัน จักรพรรติองค์น้อยทรงนับอีกก็ไต้เพียง GT ที่ปรึกษาจีงไต้ทูลว่าพระองค์ลึมนับพระองค์ด้วย เพราะตามคติโบราณถึอว่าจักรพรรดิก็คีอมังกร ภูเขามังกรมี «r นับพระองค์ด้วยก็เป็น QC จึงไต้เรียกกันว่าKowloong (มังกร GC ตัว) แล้วกลายมาเป็น Kowloonในตอนต้นไต้กล่าวถึงยูหรึอหยูไว้นิดหน่อย จะขอเล่าขยายความให้ตลอด เพราะประวัติของหยูมีอะไรแปลก ๆ กล่าวไว้หลายที่หลายแห่งไม่ตรงกัน ตามประวัติแห่งหนึ่งว่า เมื่อมารดาจะตั้งครรภ์ฝืนว่าดาวลิวแขเข้า

ไมค์ boya

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น